佛事程序

DEDICATION OF MERITS FOR THE DECEASED

蓮池讚 Praise of the Lotus Pond

蓮池海會,彌陀如來。

Lián chí hǎi huì, mí tuó rú lái.

In the Assembly of the Lotus Pond, Amitabha Tathagata,

觀音勢至坐蓮臺,接引上金階。

Guān yīn shì zhì zuò lián tái, jiē yǐn shàng jīn jiē.

Avalokitesvara and Mahasthamaprapta are seated on the lotus platform to receive and guide us up the golden steps.

大誓弘開,普願離塵埃。

Dà shì hóng kāi, pǔ yuàn lí chén’āi.

Their great vow is committed, wishing for all to depart from defilements

南無蓮池海會佛菩薩摩訶薩 (三稱) 。

Ná mó lián chí hǎi huì fO pú sà mó hē sà  

We take refuge in the Lotus Pond Assembly of Buddhas and Bodhisattvas.

三稱 Recite the Buddha’s Name three times

南無蓮池海會佛菩薩(三稱)

Na Mo Lian Chi Hai Hui Fo Pu Sa (Repeat three times)

We take refuge in the Lotus Assemby of Buddhas and Bodhisattvas

佛說阿彌陀經

Fó shuō ā mí tuó jīng

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

如是我聞。一時佛在舍衛國,祇樹給孤獨園。與大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿羅漢,眾所知識:長老舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶俱絺羅、離婆多、周利槃陀伽、難陀、阿難陀、羅侯羅、憍梵波提、賓頭盧頗羅墮、迦留陀夷、摩訶劫賓那、薄拘羅、阿那樓馱,如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩:文殊師利法王子、阿逸多菩薩、乾陀訶提菩薩、常精進菩薩,與如是等諸大菩薩及釋提桓因等,無量諸天大眾俱。

Rú shì wǒ wén. yī shí fó zài shè wèi guó, qí shù jǐ gū dú yuán. yǔ dà bǐ qiū sēng, qiān èr bǎi wǔ shí rén jù, jiē shì dà ā luó hàn, zhòng suǒ zhī shí: zhǎng lǎo shè lì fó, mó hē mù jiàn lián, mó hē jiā shè, mó hē jiā zhān yán, mó hē jù chī luó, lí pó duō, zhōu lì pán tuó qié, nán tuó, ā nán tuó, luó hòu luó, jiāo fàn bō tí, bīn tóu lú pō luó duò, jiā liú tuó yí, mó hē jié bīn nuó, báo jū luó, ā nuó lóu tuó ,rú shì děng zhū dà dì zǐ. bìng zhū pú sà mó hē sà: wén shū shī lì fǎ wáng zǐ, ā yì duō pú sà, qián tuó hē tí pú sà, cháng jīng jìn pú sà, yǔ rú shì děng zhūdà pú sà jí shì tí huán yīn děng, wú liàng zhū tiān dà zhòng jù

Thus I have heard. At one time the Buddha dwelt at Shravasti, in the

Jeta Grove, in the Garden of the Benefactor of Orphans and the Solitary, together with a gathering of great Bhikshus, twelve hundred fifty in all, all great Arhats whom the assembly knew and recognized: elders Shariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakashyapa, Mahakatyayana, Mahakaushthila, Revata, Shuddhipanthaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Pindola Bharadvaja, Kalodayin, Mahakapphina, Vakkula, Aniruddha, and others such as these, all great disciples; together with all the Bodhisattvas, Mahasattvas: Dharma Prince Manjushri, Ajita Bodhisattva, Gandhahastin Bodhisattva, Nityodyukta Bodhisattva, and others such as these, all great Bodhisattvas, and together with Shakra, chief among gods, and the numberless great multitudes from all the heavens.

爾時,佛告長老舍利弗:「從是西方,過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。」

Er shí, fó gào zhǎng lǎo shè lì fó: cóng shì xī fāng guò shí wàn yì fó tǔ, yǒu shì jiè míng yuē jí lè, qí tǔ yǒu fó, hào ā mí tuó, jīn xiàn zài shuō fǎ.

At that time the Buddha told the Elder Shariputra, “Passing from here

through hundreds of thousands of millions of Buddhalands to the West, there is a world called Ultimate Bliss. In this land a Buddha called Amitabha right now teaches the Dharma.

「舍利弗,彼土何故名為極樂?其國眾生,無有眾苦,但受諸樂, 故名極樂。」

Shè lì fó, bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè? qí guó zhòng shēng, wú yǒu zhòng kǔ, dàn shòu zhū lè, gù míng jí lè.

Shariputra, for what reason is this land called Ultimate Bliss?“All

living beings of this country endure none of the sufferings, but enjoy every bliss. Therefore it is called ‘Ultimate Bliss.’

「又舍利弗。極樂國土,七重欄楯,七重羅網,七重行樹,皆是四寶周匝圍繞,是故彼國名為極樂。」

Yòu shè lì fó. jí lè guó tǔ, qī chòng lán xǔn, qī chòng luó wǎng,qī zhòng háng shù, jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào ,shì gù bǐ guó míng wéi jí lè.

Moreover, Shariputra, this Land of Ultimate Bliss is everywhere

surrounded by seven tiers of railings, seven layers of netting, and seven rows of trees, all formed from the four treasures and for this reason named ‘Ultimate Bliss.’

「又舍利弗。極樂國土,有七寶池,八功德水,充滿其中,池底純以金沙布地。四邊階道,金、銀、琉璃、玻璃合成。上有樓閣, 亦以金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。池中蓮花大如車輪,青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光,微妙香潔。」

Yòu shè lì fó. jí lè guó tǔ, yǒu qī bǎo chí, bā gōng dé shuǐ, chōng mǎn qí zhōng, chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì. sì biān jiē dào,jīn, yín, liú, lí, bō lí hé chéng. shàng yǒu lóu gé, yì yǐ jīn, yín, liú, lí, bō lí, chē qú, chì zhū, mǎ lǎo ér

yán shì zhī. chízhōng lián huā dà rú chē lún, qīng sè qīng guāng, huáng sè huáng guāng, chì sè chì guāng, bái sè bái guāng, wēi miào xiāng jié.

Moreover, Shariputra, this Land of Ultimate Bliss has pools of the

seven jewels, filled with the waters of eight meritorious virtues. The bottom of each pool is pure, spread over with golden sand. On the four sides are stairs of gold, silver, lapis lazuli, and crystal; above are raised pavilions adorned with gold, silver, lapis lazuli, crystal, mother-of-pearl, red pearls, and carnelian. In the pools are lotuses as large as carriage wheels, green colored of green light, yellow colored of yellow light, red colored of red light, white colored of white light, subtly, wonderfully, fragrant and pure.

「舍利弗。極樂國土,成就如是功德莊嚴。」

Shè lì fó. jí lè guó tǔ, chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán.

Shariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.

「又舍利弗。彼佛國土,常作天樂。黃金為地。晝夜六時,雨天曼陀羅華。其土眾生,常以清旦,各以衣祴盛眾妙華,供養他方十萬億佛,即以食時,還到本國,飯食經行。」

Yòu shè lì fó. bǐ fó guó tǔ, cháng zuò tiān yuè. huáng jīn wéi dì. zhòu yè liù shí, yù tiān màn tuó luó huā. qí tǔ zhòng shēng, cháng yǐ qīng dàn, gè yǐ yī gé chéng zhòng miào huā, gòng yǎng tā fāngshí wàn yì fó, jí yǐ shí shí, huán dào běn guó, fàn shí jīng xíng.

Moreover, Shariputra, in that Buddhaland there is always heavenly

music and the ground is yellow gold. In the six periods of the day and night a heavenly rain of mandarava flowers falls, and throughout the clear morning, each living being of that land, with sacks full of the myriads of wonderful flowers, makes offerings to the hundreds of thousands of millions of Buddhas of the other directions. At mealtime they return to their own country, and having eaten, they stroll around.

「舍利弗。極樂國土,成就如是功德莊嚴。」

Shè lì fó. jí lè guó tǔ, chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán.

Shariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.

復次舍利弗:「彼國常有種種奇妙雜色之鳥:白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是諸眾鳥,晝夜六時,出和雅音。其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分,如是等法。其土眾生,聞是音已,皆悉念佛、念法、念僧。」

Fù cì shè lì fó: bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī niǎo: bái hè, kǒng què, yīng wǔ, shè lì, jiā líng pín qié, gòng mìng zhī niǎo. shì zhū zhòng niǎo, zhòu yè liù shí, chū hé yǎ yīn. qí yīn yǎn chàng wǔ gēn, wǔ lì, qī pú tí fēn, bā shèng dào fēn, rú shì děng fǎ. qí tǔ zhòng shēng, wén shì yīn yǐ, jiē xī niàn fó, niàn fǎ, niàn sēng.

Moreover Shariputra, in this country there are always rare and

wonderful vari-colored birds: white cranes, peacocks, parrots, and egrets, kalavinkas, and two-headed birds. In the six periods of the day and night the flocks of birds sing forth harmonious and elegant sounds; their clear and joyful sounds proclaim the five roots, the five powers, the seven bodhi shares, the eight sagely way shares, and dharmas such as these. When living beings of this land hear these sounds, they are altogether mindful of the Buddha, mindful of the Dharma, and mindful of the Sangha.

「舍利弗。汝勿謂此鳥,實是罪報所生,所以者何?彼佛國土, 無三惡道。」

Shè lì fó. rǔ wù wèi cǐ niǎo, shí shì zuì bào suǒ shēng, suǒ yǐ zhě hé? bǐ fó guó tǔ, wú sān è dào.

Shariputra, do not say that these birds are born as retribution for their

karmic offences. For what reason? In this Buddhaland there are no three evil ways of rebirth.

「舍利弗。其佛國土,尚無惡道之名,何況有實。是諸眾鳥,皆是阿彌陀佛,欲令法音宣流,變化所作。」

Shè lì fó. qí fó guó tǔ, shàng wú è dào zhī míng, hé kuàng yǒu shí. shì zhū zhòng niǎo, jiē shì ā mí tuó fó, yù lìng fǎ yīn xuān liú, biàn huà suǒ zuò.

Shariputra, in this Buddhaland not even the names of the three evil ways exist, how much the less their actuality! Desiring that the Dharma-sound be widely proclaimed, Amitabha Buddha by transformation made this multitude of birds.

「舍利弗。彼佛國土,微風吹動諸寶行樹,及寶羅網,出微妙音, 譬如百千種樂,同時俱作。聞是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。」

Shè lì fó. bǐ fó guó tǔ, wēi fēng chuī dòng zhū bǎo hàng shù, jí bǎo luó wǎng, chū wēi miào yīn, pì rú bǎi qiān zhǒng yuè, tóng shí jù zuò. wén shì yīn zhě, zì rán jiē shēng niàn fó, niàn fǎ, niàn sēng zhī xīn.

Shariputra, in that Buddhaland when the soft wind blows, the rows of

jewelled trees and jewelled nets give forth subtle and wonderful sounds, like one hundred thousand kinds of music played at the same time. All those who hear these sounds naturally bring forth in their hearts mindfulness of the Buddha, mindfulness of the Dharma, and mindfulness of the Sangha.

「舍利弗。其佛國土,成就如是功德莊嚴。」

Shè lì fó. jí lè guó tǔ, chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán.

Shariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.

「舍利弗。於汝意云何?彼佛何故號阿彌陀?」

Shè lì fó. yú rǔ yì yún hé? bǐ fó hé gù hào ā mí tuó?

Shariputra, what do you think? Why is this Buddha called Amitabha?

「舍利弗。彼佛光明無量,照十方國,無所障礙,是故號為阿彌陀。」

Shè lì fó. bǐ fó guāng míng wú liàng, zhào shí fāng guó, wú suǒ zhàng ài, shì gù hào wéi ā mí tuó.

Shariputra, the brilliance of that Buddha’s light is measureless,

illumining the lands of the ten directions everywhere without obstruction, for this reason he is called Amitabha.

又舍利弗。彼佛壽命,及其人民,無量無邊阿僧祇劫,故名阿彌陀。」

Yòu shè lì fó. bǐ fó shòu mìng, jí qí rén mín, wú liàng wúbiān ā sēng qí jié, gù míng ā mí tuó.

Moreover, Shariputra, the life of that Buddha and that of his people

extends for measureless, limitless asamkhyeya kalpas; for this reason he is called Amitayus.

「舍利弗。阿彌陀佛成佛已來,於今十劫。」

Shè lì fó. ā mí tuó fó chéng fó yǐ lái, yú jīn shí jié.

And Shariputra, since Amitabha realised Buddhahood ten kalpas have passed.

「又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子,皆阿羅漢,非是算數之所能知。諸菩薩眾,亦復如是。」

Yòu shè lì fó. bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ, jiē ā luó hàn, fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī. zhū pú sà zhòng, yì fù rú shì.

Moreover,   Shariputra,    that   Buddha   has   measureless,   limitless

‘sound-hearer’ disciples, all Arhats, their number incalculable; thus also is the assembly of Bodhisattvas.

「舍利弗。彼佛國土,成就如是功德莊嚴。」

Shè lì fó. bǐ fó guó tǔ, chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán.

Shariputra, the realization of the Land of Ultimate Bliss is thus meritoriously adorned.

「又舍利弗。極樂國土,眾生生者,皆是阿鞞跋致,其中多有一生補處,其數甚多,非是算數所能知之,但可以無量無邊阿僧祇說。」

Yòu shè lì fó. jí lè guó tǔ, zhòng shēng shēng zhě, jiē shì ā pí bá zhì, qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chǔ, qí shù shèn duō, fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī, dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō.

Moreover, Shariputra, those living beings born in the Land of the

Ultimate Bliss are all avaivartika. Among them are many who in this very life will dwell in Buddhahood. Their number is extremely many;

it is incalculable and only in measureless, limitless asamkhyeya kalpas could it be spoken.

「舍利弗。眾生聞者,應當發願,願生彼國,所以者何?得與如是諸上善人俱會一處。」

Shè lì fó. zhòng shēng wén zhě, yīng dāng fā yuàn, yuàn shēng bǐ guó, suǒ yǐ zhě hé? Dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén jù huì yī chǔ.

Shariputra, those living beings who hear should vow, ‘I wish to be

born in that country.’ And why? Those who thus attain are all superior and good people, all gathered together in one place.

「舍利弗。不可以少善根福德因緣,得生彼國。」

Shè lì fó. bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán, dé shēng bǐ guó. Shariputra, one cannot have few good roots, blessings, virtues, and causal connections to attain birth in that land.

「舍利弗。若有善男子善女人,聞說阿彌陀佛,執持名號,若一日、若二日,若三日,若四日,若五日,若六日,若七日,一心不亂,其人臨命終時,阿彌陀佛,與諸聖眾,現在其前。是人終時,心不顛倒,即得往生阿彌陀佛極樂國土。」

Shè lì fó. ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, wén shuō ā mí tuó fó, zhí chí míng hào, ruò yī rì, ruò èr rì, ruò sān rì, ruò sì rì, ruò wǔ rì, ruò liù rì, ruò qī rì, yī xīn bù luàn, qí rén lín mìng zhōng shí, ā mí tuó fó, yǔ zhū shèng zhòng, xiàn zài qí qián. Shì rén zhōng shí, xīn bù diān dǎo, jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó tǔ.

Shariputra, if there is a good man or a good woman who hears spoken

‘Amitabha’ and holds the name, whether for one day, two days, three, four, five days, six days, as long as seven days, with one heart unconfused, when this person approaches the end of life, before him will appear Amitabha and all the assembly of holy ones. When the end comes, his heart is without inversion; in Amitabha’s Land of Ultimate Bliss he will attain rebirth.

「舍利弗。我見是利,故說此言。若有眾生,聞是說者,應當發願,生彼國土。」

Shè lì fó. wǒ jiàn shì lì, gù shuō cǐ yán. ruò yǒu zhòng shēng, wén shì shuō zhě, yīng dāng fā yuàn, shēng bǐ guó tǔ.

Shariputra, because I see this benefit, I speak these words: If living

beings hear this spoken they should make the vow, ‘I will be born in that land.’

「舍利弗。如我今者,讚歎阿彌陀佛,不可思議功德之利。東方亦有阿鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛,如是等恆河沙數諸佛,各於其國,出廣長舌相,遍覆三千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』

Shè lì fó. rú wǒ jīn zhě, zàn tàn ā mí tuó fó, bù kě sī yì gōng dé zhī lì. dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó, xū mí xiāng fó, dà xū mí fó, xū mí guāng fó, miào yīn fó, rú shì děng héng hé shā shù zhū fó, gè yú qí guó, chū guǎng cháng shé xiāng, biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè, shuō chéng shí yán: rǔ děng zhòng shēng, dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng.

Shariputra, as I now praise the inconceivable benefit from the merit

and virtue of Amitabha, thus in the east are also Akshobhya Buddha, Sumeru Appearance Buddha, Great Sumeru Buddha, Sumeru Light Buddha, Wonderful Sound Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great thousand worlds, and speaks the sincere and actual words, ‘All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this sutra of the mindful one of whom all Buddhas are protective.’

「舍利弗。南方世界,有日月燈佛、名聞光佛、大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛,如是等恆河沙數諸佛,各於其國,出廣長舌相,遍覆三千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』」

Shè lì fó. nán fāng shì jiè, yǒu rì yuè dēng fó, míng wén guāng fó, dà yàn jiān fó, xū mí dēng fó, wú liàng jīng jìn fó, rú shì děng héng hé shā shù zhū fó, gè yú qí guó, chū guǎng cháng shé xiāng, biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè, shuō chéng shí yán: rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng.

Shariputra, in the Southern world are Sun Moon Lamp Buddha,

Well-known Light Buddha, Great Blazing Shoulders Buddha, Sumeru Lamp Buddha, Measureless Vigor Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great thousand worlds, and speaks the sincere and actual words, ‘All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this sutra of the Mindful One of Whom all Buddhas are Protective.’

「舍利弗。西方世界,有無量壽佛、無量相佛、無量幢佛、大光佛、大明佛、寶相佛、淨光佛,如是等恆河沙數諸佛,各於其國, 出廣長舌相,遍覆三千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』」

Shè lì fó. xī fāng shì jiè, yǒu wú liàng shòu fó, wú liàng xiāng fó, wú liàng chuàng fó, dà guāng fó, dà míng fó, bǎo xiāng fó, jìng guāng fó, rú shì děng héng hé shā shù zhū fó, gè yú qí guó, chū guǎng cháng shé xiāng, biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè, shuō chéng shí yán: rǔ děng zhòng shēng, dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng.

Shariputra, in the Western world are Measureless Life Buddha,

Measureless Appearance Buddha, Measureless Curtain Buddha, Great Light Buddha, Great Brightness Buddha, Jewelled Appearance Buddha, Pure Light Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great thousand worlds, and speaks the sincere and actual words, ‘All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the Mindful One of Whom all Buddhas are Protective.’

「舍利弗。北方世界,有焰肩佛、最勝音佛、難沮佛、日生佛、網明佛,如是等恆河沙數諸佛,各於其國,出廣長舌相,遍覆三千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』」

Shè lì fó. běi fāng shì jiè, yǒu yàn jiān fó, zuì shèng yīn fó, nán jǔ fó, rì shēng fó, wǎng míng fó, rú shì děng héng hé shā shù zhū fó, gè yú qí guó, chū guǎng cháng shé xiāng, biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè, shuō chéng shí yán: rǔ děng zhòng shēng, dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng.

Shariputra, in the Northern world are Blazing Shoulders Buddha,

Most Victorious Sound Buddha, Hard To Injure Buddha, Sun Birth Buddha, Net Brightness Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great thousand worlds, and speaks the sincere and actual words, ‘All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the Mindful One of Whom all Buddhas are Protective.’

「舍利弗。下方世界,有師子佛、名聞佛、名光佛、達摩佛、法幢佛、持法佛,如是等恆河沙數諸佛,各於其國,出廣長舌相, 遍覆三千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』」

Shè lì fó. xià fāng shì jiè, yǒu shī zǐ fó, míng wén fó, míng guāng fó, dá mó fó, fǎ chuàng fó, chí fǎ fó, rú shì děng héng hé shā shù zhū fó, gè yú qí guó, chū guǎng cháng shé xiāng, biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè, shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng, dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng.

Shariputra, in the world below are Lion Buddha, Well-known Buddha,

Famous Light Buddha, Dharma Buddha, Dharma Curtain Buddha, Dharma Maintaining Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great thousand worlds, and speaks the sincere and actual words, ‘All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the

inconceivable merit and virtue of this Sutra of the Mindful One of Whom all Buddhas are Protective.’

「舍利弗。上方世界,有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛,如是等恆河沙數諸佛,各於其國,出廣長舌相,遍覆三千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』」

Shè lì fó. shàng fāng shì jiè, yǒu fàn yīn fó, shù wáng fó, xiāng shàng fó, xiāng guāng fó, dà yàn jiān fó, zá sè bǎo huá yán shēn fó, suō luó shù wáng fó, bǎo huá dé fó, jiàn yī qiē yì fó, rú xū mí shān fó, rú shì děng héng hé shā shù zhū fó, gè yú qí guó, chū guǎng cháng shé xiāng, biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè, shuō chéng shí yán: rǔ děng zhòng shēng, dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng.

Shariputra, in the world above are Pure Sound Buddha, King of Stars

Buddha, Superior Fragrance Buddha, Fragrant Light Buddha, Great Blazing Shoulders Buddha, Vari-colored Jewels and Flower Adornment Body Buddha, Sala Tree King Buddha, Jewelled Flower Virtue Buddha, Vision of All Meaning Buddha, Such As Mount Sumeru Buddha, all Buddhas such as these, numberless as Ganges sands. In his own country each brings forth the appearance of a vast and long tongue, everywhere covering the three thousand great thousand worlds and speaks the sincere and actual words, ‘All you living beings should believe, praise, and hold in reverence the inconceivable merit and virtue of this Sutra of the Mindful One of Whom all Buddhas are Protective.’

「舍利弗。於汝意云何?何故名為一切諸佛所護念經?」

Shè lì fó. yú rǔ yì yún hé? Hé gù míng wéi yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng? Shariputra, what do you think? Why is it called ‘Sutra of the Mindful One of Whom all Buddhas are Protective?’

舍利弗。若有善男子、善女人,聞是經受持者,及聞諸佛名者, 是諸善男子、善女人,皆為一切諸佛之所護念,皆得不退轉於阿

耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗,汝等皆當信受我語,及諸佛所說。」

Shè lì fó. ruò yǒu shàn nán zǐ, shàn nǚ rén, wén shì jīng shòu chí zhě, jí wén zhū fó míng zhě, shì zhū shàn nán zǐ, shàn nǚ rén, jiē wéi yī qiē zhū fó zhī suǒ hù niàn, jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí. shì gù shè lì fó, rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ, jí zhū fó suǒ shuō.

Shariputra, if a good man or good woman hears this sutra and holds to

it, and hears the names of all these Buddhas, this good man or woman will be the mindful one of whom all Buddhas are protective, and will irreversibly attain to anuttarasamyaksambodhi. Therefore, Shariputra, all of you should believe and accept my words and those which all Buddhas speak.

「舍利弗。若有人已發願、今發願、當發願,欲生阿彌陀佛國者, 是諸人等,皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提,於彼國土,若已生、若今生、若當生。是故舍利弗,諸善男子、善女人,若有信者,應當發願,生彼國土。舍利弗,如我今者,稱讚諸佛不可思議功德,彼諸佛等,亦稱讚我不可思議功德,而作是言:『釋迦牟尼佛能為甚難希有之事,能於娑婆國土,五濁惡世,劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中,得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生,說是一切世間難信之法。』」

Shè lì fó. ruò yǒu rén yǐ fā yuàn, jīn fā yuàn, dāng fā yuàn, yù shēng ā mí tuó fó guó zhě, shì zhū rén děng,jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí, yú bǐ guó tǔ, ruò yǐ shēng, ruò jīn shēng, ruò dāng shēng. shì gù shè lì fó, zhū shàn nán zǐ, shàn nǚ rén, ruò yǒu xìn zhě, yīng dāng fā yuàn, shēng bǐ guó tǔ. shè lì fó, rú wǒ jīn zhě, chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng d,é bǐ zhū fó děng, yì chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé, ér zuò shì yán: shì jiā móu ní fó néng wéi shèn nán xī yǒu zhī shì, néng yú suō pó guó tǔ, wǔ zhuó è shì, jié zhuó, jiàn zhuó, fán nǎo zhuó, zhòng shēng zhuó, mìng zhuó zhōng, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí. wéi zhū zhòng shēng, shuō shì yī qiē shì jiān nán xìn zhī fǎ.

Shariputra, if there are people who have already made the vow, who

now make the vow, or who are about to make the vow, ‘I desire to be born in Amitabha’s Country,’ these people, whether born in the past, now being born, or to be born in the future, all will irreversibly attain

to anuttarasamyaksambodhi. Therefore, Shariputra, all good men and good women, if they are among those who have faith, should make the vow, ‘I will be born in that country.’ Shariputra, just as I now praise the inconceivable merit and virtue of all Buddhas, all those Buddhas equally praise my inconceivable merit and virtue saying these words, ‘Shakyamuni Buddha can complete extremely rare and difficult deeds. In the Saha land, in the evil time of the five turbidities, in the midst of the kalpa turbidity, the view turbidity, the affliction turbidity, the living beings turbidity, and the life turbidity, he can attain anuttarasamyaksambodhi and for the sake of living beings, speak this Dharma which in the whole world is hard to believe.’

「舍利弗。當知我於五濁惡世,行此難事,得阿耨多羅三藐三菩提,為一切世間說此難信之法,是為甚難。」

Shè lì fó. dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì, xíng cǐ nán shì, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí, wéi yī qiē shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī fǎ, shì wéi shèn nán.

Shariputra, you should know that I, in the evil time of the five

turbidities, practice these difficult deeds, attain anuttarasamyaksambodhi, and for all the world speak this Dharma, difficult to believe, extremely difficult!”

佛說此經已,舍利弗,及諸比丘,一切世間天人阿修羅等,聞佛所說,歡喜信受,作禮而去。

Fó shuō cǐ jīng yǐ, shè lì fó, jí zhū bǐ qiū, yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó děng, wén fó suǒ shuō, huān xǐ xìn shòu, zuò lǐ ér qù.

After the Buddha spoke this sutra, Shariputra and all the bhikshus, all

the gods, men, and asuras, and others from all the worlds, hearing what the Buddha had said, joyously welcomed, faithful accepted, bowed and withdrew.

佛說阿彌陀經

Fó shuō ā mí tuó jīng

The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

BÁ YÍ QIÈ YÈ ZHÀNG GĒN BĚN DÉ SHĒNG JÌNG TǓ TUÓ LUÓ NÍ

Uproot All Karmic Hindrances and Rebirth in the Pure Land Dharani

  • 往生淨土神咒(三遍)  Rebirth in the Pure Land Mantra (Chant this mantra 3 times)

南無阿彌多婆夜  哆他伽多夜  哆地夜他  阿彌利多婆毘

NÁ MÓ Ō MÌ DUŌ PÓ YÈ  DUŌ TĀ QIÉ DUŌ YÈ  DUŌ DÌ YÈ TĀ  Ō MÌ LÌ DŌU PÓ PÍ

阿彌唎哆 悉耽婆毘  阿彌唎哆 毘迦蘭帝 阿彌唎哆 毘迦蘭哆 伽彌膩 

Ō MÌ LÌ DUŌ  XĪ DĀN PÓ PÍ  Ō MÌ LÌ DUŌ  PÍ JIĀ LÁN DÌ  Ō MÌ LÌ DUŌ  PÍ JIĀ LÁN DUŌ  QIÉ MÌ NÌ

伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

QIÉ QIÉ NÀ, ZHǏ DUŌ JIĀ LÌ, SUŌ PÓ HĒ ·

  • 變食真言() Food-Conversion Mantra (3 times)

曩謨薩哇怛他誐多    嚩嚧枳帝 唵 三跋囉 三跋囉 吽

NÁ MÓ SÀ WĀ DÁ TĀ YÈ DUŌ  WĀ LÚ ZHĪ DÌ  ĀN SĀN PŌ LÀ  SĀN PŌ LÀ  HŌNG

  • 甘露水真言() Ambrosia Mantra (3 times)

曩謨蘇嚕婆耶 怛他誐多耶 怛姪他 唵 蘇嚕 蘇嚕 鉢囉蘇嚕 鉢囉蘇嚕 娑婆訶

NÁ MÓ SŪ LŪ PÓ YÉ, DÁ TĀ YÈ DUŌ YÉ, DÁ ZHÍ TĀ,ĀN, SŪ LŪ, SŪ LŪ, BŌ LÀ SŪ LŪ, BŌ LÀ SŪ LŪ, SUŌ PÓ HĒ.

  • 普供養真言(三遍) Universal Offering Mantra (3 times)

唵 誐誐曩 三婆嚩 伐日囉斛

ĀN, YÈ YÈ NǍNG, SĀN PÓ WĀ, WÁ RÌ LÀ, HŌNG.

  • 佛偈Praise of Amitabha Buddha

阿彌陀佛身金色      相好光明無等倫

Ō MÌ TUÓ FÓ SHĒN JĪN SÈ   XIÀNG HǍO GUĀNG MÍNG WÚ DĚNG LÚN

Amitabha Buddha’s body is golden in hue; His marks of excellence and brilliance are incomparable.

白毫宛轉五須彌         紺目澄清四大海

BÁl HÁO WǍN ZHUǍN WǓ XŪ MÍ  GÀN MÙ CHÉNG QĪNG SÌ DÀ HǍI 

His white tuft of hair curls like the five Mount Sumerus; His azure eyes are as clear as the four great oceans

光中化佛無數億          化菩薩眾亦無邊

GUĀNG ZHŌNG HUÀ FÓ WÚ SHÙ YÌ  HUÀ PÚ SÀ ZHÒNG YÌ WÚ BIĀN

His aura transforms into countless trillions of Buddhas and manifests bodhisattvas without limit.

四十八願度眾生          九品咸令登彼岸

SÌ SHÍ BĀ YUÀN DÙ ZHÒNG SHĒNG  JIǓ PǏN XIÁN LÌNG DĒNG BǏ ÀN

With his forty-eight vows he liberates all sentient beings and enables all the nine ranks to reach the other shore

南無西方極樂世界  大慈大悲,阿彌陀佛。

NÁ MÓ XĪ FĀNG JÍ LÈ SHÌ JIÈ  DÀ CÍ DÀ BĒI  Ō MÌ TUÓ FÓ.

We take refuge in Amitabha Buddha of Great Kindness and Compassion in the Western Land of Ultimate Bliss

南無阿彌陀佛              阿彌陀佛

NÁ MÓ Ō MÌ TUÓ FÓ           Ō MÌ TUÓ FÓ.

We take refuge in Amitabha Buddha.   Amitabha Buddha

  • 三皈依Taking Refuge in the Triple Gem

自皈依佛,當願眾生,體解大道,發無上心。

Zì guī yī fó, dāng yuàn zhòng shēng,  tǐ jiě dà dào, fā wú shàng xīn.
I take refuge in the Buddha, wishing that all sentient beings, understand the Dharma and make the supreme vow.

自皈依法,當願眾生,深入經藏,智慧如海。
Zì guī yī fǎ, dāng yuàn zhòng shēng,  shēn rù jīng zàng, zhì huì rú hǎi.

I take refuge in the Dharma, wishing that all sentient beings, study the sutras diligently obtain an ocean of wisdom.

自皈依僧,當願眾生,統理大眾,一切無礙。

Zì guī yī sēng, dāng yuàn zhòng shēng,  tǒng lǐ dà zhòng, yī qiè wú ài. 

I take refuge in the Sangha, wishing that all sentient beings, lead the masses in harmony without obstructions.

祈願文READING OF PRAYER

  • 迴向偈Dedication of Merit

願生西方淨土中  九品蓮花為父母

YUÀN SHĒNG XĪ FĀNG JÌNG TǓ ZHŌNG, JIǓ PǏN LIÁN HUĀ WÉI FÙ MǓ, 

May I be reborn in the Western Pure Land, With lotus flowers of the nine ranks as parents;

花開見佛悟無生  不退菩薩為伴侶

HUĀ KĀI JIÀN FÓ WÙ WÚ SHĒNG, BÚ TUÌ PÚ SÀ WÉI BÀN Lǚ. 

When the flowers blossom, I shall see the Buddha and awaken to the truth of non-arising, With non-regressing bodhisattvas as companions.

%d 博主赞过: